Gold Alış Satış

Üyelik Sözleşmesi

Bu sözleşme, OyuncuTR Servisimizdeki ürün ve hizmetlerden faydalanabilmeniz için gerekli kuralları içermektedir.
SERVİSİMİZE ÜYE OLARAK KULLANICI SÖZLEŞMESİ`Nİ OKUDUĞUNUZU VE KABUL ETTİĞİNİZ VARSAYILIR.
 
1. Taraflar
İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olan belgelerden ve eklerden (EK-1 Gizlilik Politikası) oluşan işbu OyuncuTR Kullanıcı Sözleşmesi (bundan böyle `Kullanıcı Sözleşmesi` olarak anılacaktır), OyuncuTR ile  Servis`ye üye olan Kullanıcı arasında, Kullanıcı`nın Servis`ye üye olması amacıyla ve sözleşmenin, ilgili Servis`nin bulunduğu elektronik ortamda, Kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir.
 
Kullanıcı, Servis`ye üye olarak, Kullanıcı Sözleşmesi`nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
2. Tanımlar
Kullanıcı: Servis`e üye olan ve Servis`de sunulan Hizmet`lerden, işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişi anlamına gelir.
 
Servis: OyuncuTR.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan Web ve Mobil Internet siteleri ve Mobil Uygulamaları anlamına gelmektedir.
 
OyuncuTR Hizmetleri (Kısaca "Hizmet"): OyuncuTR tarafından, Servis içerisinde ortaya konulan ürün ve hizmetleri kapsamaktadır.
 
3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı
Kullanıcı Sözleşmesi`nin konusu, Servis`de sunulan Hizmet`lerin, bu Hizmet`lerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.
 
Kullanıcı Sözleşmesi`nin kapsamı, işbu sözleşme ve ekleri ile Servis içerisinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet`lere ilişkin olarak OyuncuTR tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Kullanıcı, Kullanıcı Sözleşmesi`nin hükümlerini kabul etmekle, Servis içinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet`lere ilişkin olarak OyuncuTR tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır.
 
Kullanıcı, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
4. Üyelik ve Hizmet Kullanımı Şartları 
a) Üyelik, Servis`in ilgili bölümünden, Kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından Servis`e üye olmak için gerekli kimlik bilgilerinin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve OyuncuTR tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu sözleşmede tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.
 
b) Servis`e üye olabilmek için, reşit olmak ve işbu sözleşmenin 5.2 maddesi uyarınca, OyuncuTR tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan veya yukarıda belirtildiği gibi, işbu sözleşmenin 5.2 maddesi uyarınca, OyuncuTR tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişilerin Servis kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, Servis üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır.
 
c) Teslim edilmiş olan Oyun paraları, E-Pin ve kuponları OyuncuTR ekibi tarafından KESİNLİKLE geri talep edilmez. Teslimat sonrasında yaşanan veya yaşanacak olan sorunlardan firmamız soumlu değildir.
 
5. Hak ve Yükümlülükler
5.1. Kullanıcı`nın Hak ve Yükümlülükleri
a) Kullanıcı, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Servis`in Hizmet`lerinden faydalanırken ve Servis`deki Hizmet`lerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Kullanıcı Sözleşmesi`nde yer alan tüm şartlara, Servis`in ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
b) Kullanıcı, yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, OyuncuTR`nin kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple OyuncuTR`den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
c) Kullanıcı`ların OyuncuTR tarafından sunulan Hizmet`lerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulmasıı ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcı`ların sorumluluğundadır. Kullanıcı`ların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcı`ların ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden OyuncuTR`nin, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.
 
d) Kullanıcı`lar, Servis dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. OyuncuTR, Kullanıcı`lar tarafından OyuncuTR`ye iletilen veya Servis üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.
 
e) Kullanıcı`lar, OyuncuTR`nin yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler.
 
f) OyuncuTR`nin sunduğu Hizmet`lerden yararlananlar ve Servis`i kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Servis üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcı`ların, Servis dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı, OyuncuTR ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Servis dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla OyuncuTR ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. OyuncuTR, Kullanıcı`ların Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Servis üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
 
 
5.2. OyuncuTR`nin Hak ve Yükümlülükleri
a) OyuncuTR, Servis`de sunulan Hizmet`leri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. OyuncuTR, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.
 
b) OyuncuTR, Servis üzerinden, başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web Servislerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere `link` verebilir. Bu `link`ler, Kullanıcı`lar a sadece referans kolaylığı nedeniyle OyuncuTR tarafından sağlanmış olabilir ve web Servissini veya Servisyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web Servissi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Servis üzerindeki `link`ler vasıtasıyla erişilen portallar, web Servisleri, dosyalar ve içerikler, bu `link`ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web Servislerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında OyuncuTR`nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.
 
c) OyuncuTR, Servis`de yer alan Kullanıcı bilgilerini veya üyeliğe ilişkin Kullanıcı bilgilerini, Kullanıcı güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.
 
d) OyuncuTR, Servis`de sağlanan Hizmet`ler kapsamında Kullanıcı`lar ve üreticiler arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, arabulucu veya hakem sıfatlarıyla görev almaz.
 
e) Kullanıcı`lar ve OyuncuTR hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur. Kullanıcı Sözleşmesi`nin onaylanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz.
 
6. Yapılan Ödemeler ve Para İadesi 
6.1. Yapılan Ödemeler
Kullanıcılar ödemelerden sonra Banka ve Ödeme Kuruluşu dekontları, Bankamatik fişleri gibi belgeleri saklamakla yükümlüdür. Gerekli görülmesi halinde sizden talep edilecektir. İbraz edilememesi gibi durumlarda OyuncuTR yapılan ödemelerle ilgili sorumlu değildir.
 
6.2. Para İadesi
Servismizden bakiyenizi geri alabilmek için Servisimize Oyun karakteri ve aletleri satışı yapmış olmanız gerekir.
 
Not: 30 Lira altındaki bakiyeleriniz geri gönderilmemektedir.
 
Banka hesaplarımıza yatırılan ödemelerin iadesi olmamaktadır. Geçerli bir durum olması halinde hesabımıza göndermiş oldugunuz tutar,  hesaplarımıza para gönderdiginiz Hesaba geri gönderilir. Tamamen OyuncuTR insiyatifindedir.
 
Not: Mobil ödeme ve kredi kartı ile yapılan ödemeler kesinlikle geri gönderilemez .
 
 
7. Teslimat Süreleri
Stoklarda sorun olması halinde ya da gün içersinde hızlı satışlar sonunda stokların tükenmesi halinde OyuncuTR 3 iş günü içersinde hizmeti tedarik etmek yada para iadesi yapmakla yükümlüdür.
 
8. Oyun Kodlarının Hatalı Kullanımı ve Teslim Edilen Oyun Paraları
a) Teslim edilen kodların hatalı olarak kullanılması durumunda OyuncuTR yeni kod yollamakla yükümlü değildir.
 
b) Oyun Parası, E-Pin ve Kupon siparişlerinizde ulaşabilecek tüm hatalardan OyuncuTR sorumlu değildir.
 
9. Gizlilik Politikası
OyuncuTR, Kullanıcı`lara ilişkin bilgileri, işbu sözleşmenin EK-1 Gizlilik Politikası bölümündeki düzenlemelere uygun olarak kullanabilir. OyuncuTR, Kullanıcı`lara ait gizli bilgileri, Kullanıcı Sözleşmesi`nde aksine müsade edilen durumlar haricinde, üçüncü kişi ve kurumlara kullandırılmaz.
 
10. Diğer Hükümler
10.1. Fikri Mülkiyet Hakları
a) Servis`in (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları (OyuncuTR`nin telif haklarına tabi çalışmalar) OyuncuTR`ye ait olarak ve/veya OyuncuTR tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Kullanıcı`lar, OyuncuTR Hizmet`lerini, OyuncuTR bilgilerini ve OyuncuTR`nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, veya başkasının OyuncuTR`nin Hizmet`lerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı OyuncuTR`den talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.
 
b) OyuncuTR`nin, OyuncuTR Hizmet`leri, OyuncuTR bilgileri, OyuncuTR telif haklarına tabi çalışmalar, OyuncuTR ticari markaları, OyuncuTR ticari görünümü veya Servis vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi, belge ve deneyime yönelik tüm hakları saklıdır.
 
10.2. Sözleşme Değişiklikleri
OyuncuTR, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi`ni, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Servis`de ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi`nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı`nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.
 
10.3. Mücbir Sebepler
Hukuken `mücbir sebep` sayılan tüm hallerde, OyuncuTR, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, OyuncuTR için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için OyuncuTR`den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.
 
10.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki
İşbu Kullanıcı Sözleşmesi`nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi`nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
 
10.5. Sözleşmenin Feshi
İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı Servis`ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Kullanıcı`nın üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır.
 
OyuncuTR, Kullanıcı`ların işbu Kullanıcı Sözleşmesi`ni ve/veya, Servis içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmet`lere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve Kullanıcı`lar, fesih sebebiyle, OyuncuTR`nin uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır:
 
a) Kullanıcı`nın, herhangi bir yöntem kullanarak, Servis`nin işleyişini zarara sokacak davranışlarda bulunması,
 
b) Kullanıcı`nın kendisi için oluşturulmuş üyelik hesabını baskasına kullandırması
 
c) Kullanıcı`nın üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunması,
 
11. SÖZLEŞME EKLERİ
EK-1 GİZLİLİK POLİTİKASI
OyuncuTR olarak, kayıtlı kullanıcılarımıza daha güvenli bir internet ortamı sağlamayı ilke edindik. Bu sebepten dolayı, üyelerimizin kendilerini daha rahat hissetmeleri için onlara çeşitli gizlilik hakları tanıdık.
 
a)OyuncuTR`ye verdiğiniz üyelik bilgileri ve kişisel bilgiler, onayınız dışında, Kullanıcı Sözleşmesi`nde tanımlanan haller haricinde, diğer üyelere ve üçüncü kişilere açılmayacaktır. Ancak bu bilgiler, OyuncuTR Servisinin kendi bünyesinde ve müşteriye daha iyi ve kolay deneyim sunmak üzere işbirliği yaptığı Ödeme ve Finans Kuruluşları kampanyalarında, müşteri profili belirlemek ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.
 
b)Sisteme girdiğiniz tüm bilgilere, OyuncuTR dışında sadece siz ulaşabilir ve bunları sadece siz değiştirebilirsiniz. Bir başka üyenin veya Kullanıcı`nın, sizinle ilgili bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir.
 
c)Kayıt esnasında sizden istenen kişisel bilgilerden, zorunlu olanlar hariç, istediklerinizi kendi inisiyatifiniz dahilinde OyuncuTR`ye bildirebilirsiniz. OyuncuTR`ye vermeyi tercih etmeyeceğiniz bilgiler varsa, bu alanları doldurmak veya işaretlemek zorunda değilsiniz.
 
Bu ilkeler ile kişisel haklarınız bizim tarafımızdan teminat altına alınmıştır. OyuncuTR Servisi üyelerine sattığı oyunlar ile ilgili reklam ve pazarlama kampanyaları gönderme hakkını saklı tutar. Üye olan kullanıcılar reklam ve pazarlama kampanya mesajları almayı kabul etmiş sayılırlar.